Algemene voorwaarden

Legal lingo

ALGEMENE VOORWAARDEN
Laatst bijgewerkt op 14/06/2021

Deze website https://houjegeldprive.be (en afgeleiden, zoals https://ministryofprivacy.be) (hierna: de ‘Website’) is een alternatief van de

Private Stichting ‘Ministry of Privacy’ (hierna: “Ministry”, “de Stichting”, Wij” en “Ons”)
Heernislaan 19
9000 Gent
België

Ondernemingsnummer 0716.922.347

E-mail: legal@ministryofprivacy.eu

Telefoon: +32 9 320 00 34

In samenwerking met advocatenkantoren Sansen International Tax Lawyers & Artes Law.

Deze website werd gemaakt voor Ministry, en om haar doelen te verwezenlijken. Aanleiding voor de oprichting van was de Belgische programmawet uit december 2020, die het bankgeheim in België verder uitholt. Dit is een verregaande inbreuk op de privacy van Belgische burgers, alsook een potentieel toekomstig gevaar voor misbruik, om nog maar te zwijgen van het feit dat elke Belg op die manier als potentieel fraudeur beschouwd wordt.

Wij zijn in elk geval niet akkoord met de inhoud van dit voorstel, noch met de manier waarop dit opgedrongen wordt in het kader van het verhogen van de algemene fiscale veiligheid – wat overigens veel te vaak als drogargument naar voor wordt geschoven.

Als je op deze site terecht komt, deel je naar alle waarschijnlijkheid onze bezorgdheid, en misschien ben je zelfs bereid om meer te doen.

BELANGRIJK: doneren, is dat verplicht?

Neen, uiteraard niet. Het afgeven van je banksaldo aan de overheid binnenkort wel. Het is dus in elk geval geen slecht idee. Met een donatie steun je onze zaak om meer privacy te bedingen.

Door een online donatie, ga je er dan ook mee akkoord dat we je geld aanwenden om de Stichting en haar doelen te financieren. We kunnen deze fondsen aanwenden zoals we zelf verkiezen, maar uiteraard enkel en alleen ten behoeve van de werking van de Stichting en haar doelen. We kunnen dit bovendien aanwenden door derde partijen in te schakelen (denk aan advocaten) om samen met ons bepaalde campagnes uit te werken en voor de rechter te brengen. Die partijen kiezen we naar eigen goeddunken.

Om te kunnen doneren moet je tenminste 18 jaar oud zijn. Zo niet, moet je flink vragen aan je mama, papa of voogd of je ook een donatie mag doen. Je kan onder 18 jaar oud, helaas ook geen lid worden van the Ministry. Je mag ook enkel en alleen donaties doen met middelen waarover je mag beschikken en waarover je zeggenschap hebt. We aanvaarden geen donaties van dieven of Nigeriaanse prinsen.

Ja, je hebt ook het recht om af te zien van je online donatie gedurende een afkoelingsperiode van veertien (14) kalenderdagen. In deze periode kan je donatie ontbonden en teruggestort worden indien je een gemotiveerde mail stuurt hiervoor naar bovenstaand e-mailadres. Uiteraard hebben we liever van niet. Wij zijn van het principe ‘gegeven, is gegeven’.

Niet onbelangrijk: indien je wil doneren, betekent dit dat we hiervoor persoonsgegevens moeten verzamelen, die uiteraard op een veilige wijze en conform onze Privacy Policy verwerkt zullen worden.

Naast voorgaande, geven we toegang tot onze website. Het gebruik daarvan moet ook juridisch omkaderd worden, maar is uiteraard minder relevant dan bovenstaande. In elk geval, het gebruik van deze website en haar functionaliteiten wordt als volgt geregeld.

1. INTRODUCTIE

De Website heeft als doel aan de bezoekers informatie te verstrekken over de werking en acties van Ministry, campagnes zoals deze tegen de verdere opheffing van het bankgeheim, thema’s rond privacy, online donaties in te zamelen, ledenwerving mogelijk te maken, en een voorstelling te geven van de Stichting zelf. Aan de hand van deze handige, veilige en – hopelijk toch ook – mooie Website beogen wij de toegang tot informatie voor de bezoekers gemakkelijker te maken. Dit is dus een informatieve website. De bezoeker kan tevens beslissen om meer informatie te vragen, een gulle donatie te doen of om de Stichting op een andere manier te ondersteunen.

Het bezoeken van de Website gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten. De Bezoeker wordt geacht hiervan kennis te nemen, maar tevens van onze Privacyverklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de Website vermeld worden.

Deze voorwaarden gelden zowel voor ons, als voor de bezoeker. Een “Bezoeker” (verder ook “Je” of “Jou” genoemd) in de zin van deze voorwaarden is eenieder die onze Website bezoekt en gebruikt om informatie op te halen.

Iedere Bezoeker die de Website raadpleegt en/of gebruikt, verklaart integraal kennis te hebben genomen van de voorwaarden en aanvaardt de onverkorte toepassing ervan.

2. HET GEBRUIKSRECHT

2.1        Algemeen

Iedere bezoeker krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht van toegang, gebruik en weergave van de Website, inclusief de inhoud (kortweg: gebruiksrecht). Met andere woorden, je mag de website bezoeken en er zelfs eens door browsen of gebruik maken van de functionaliteiten. Je hoeft hiervoor geen biometrische data af te geven.

De Bezoeker heeft in geen geval het recht om de Website en haar inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen, in licentie te geven of op enige andere wijze over te dragen aan een derde partij voor zover hij daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft gekregen van ons. We hebben hier immers veel werk in gestoken.

De Bezoeker kan zijn gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik hiervan stop te zetten. Met andere woorden, mag je dus ook gewoon de Website verlaten als je wil. Liefst wel nadat je een donatie gedaan hebt. We zijn veeleisend, we weten het.

2.2        Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Bezoeker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website en haar andere Bezoekers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van de Website mag niet in strijd zijn met deze voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:

–         Softwareprogramma’s gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is geenszins limitatief.

–    De Website en haar gegevens gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.

–        Andere Bezoekers stalken en/of andere Bezoekers trachten te overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

2.3        Maatregelen

We behouden ons het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Bezoeker in strijd handelt met deze Voorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. We behouden een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk. Dit gaat van een loutere berisping tot een potentiële vierendeling. We’ll go medieval on your ass.

Indien de Bezoeker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij ons binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd.

3. ONZE VERPLICHTINGEN

3.1        Onze waarden, goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze Website te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard.

Wij dragen geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan onze Website, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. We stellen onze Website “AS IS” en “AS AVAILABLE” ter beschikking, dit wil zeggen zonder enige expliciete of impliciete garantie omtrent de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid.

We hebben het recht om de toegang tot onze Website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden.

3.2        Inhoud op de Website

We nemen alle nodige en redelijke maatregelen opdat de informatie die op de Website verschijnt volledig, correct, actueel en nauwkeurig is. We kunnen evenwel geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en volledigheid van de informatie op de Website. Hieruit volgt dat we niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor (directe en indirecte) schade die de Bezoeker lijdt ten gevolge van informatie op de Website.

Stel dat bepaalde inhoud op onze Website een schending van onze voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij gaan spoedig over tot de (gehele of gedeeltelijke) wijziging, aanvulling of verwijdering van de gerapporteerde inhoud.

4. AANSPRAKELIJKHEID

Ministry is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze voorwaarden. Ministry gaat een inspanningsverbintenis aan in het kader van haar activiteiten en campagnes.

Ministry is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten en emotionele schade. Deze opsomming is louter indicatief, zeker niet limitatief en een beetje onnodig.

Ministry is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de Bezoeker of een derde indien The Ministry conform haar voorwaarden en Privacyverklaring handelt. Ministry sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar Bezoekers en anderen op de Website en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit.

Ministry sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde dat deze aan haar toerekenbaar is.

Indien Ministry door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Ministry niet gehouden haar verplichtingen na te komen. Ministry is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Indien de Bezoeker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Ministry in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van Ministry veroorzaakt, moet de Bezoeker alle nodige maatregelen nemen om Ministry van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

5. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De inhoud van onze Website kan een linkhyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. De Bezoeker die op een link klikt, verlaat onze Website. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg is van de consultatie of het gebruik van een vreemde website. Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij. Wij raden de Bezoeker aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.

Het staat de Bezoeker in principe vrij een linkhyperlink of framed link naar onze Website te plaatsen, maar wij behouden ons het recht voor om te allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.

6. PRIVACY

Wij hechten veel belang aan privacy. Daarom wensen wij de Bezoeker op de meest grondige wijze in te lichten over ons beleid rond persoonlijke gegevens. De Bezoeker kan er in ieder geval van op aan dat we steeds de grootste zorg hechten aan de verwerking van persoonsgegevens. We garanderen dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde enerzijds de Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet) en anderzijds de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Wie onze Website gebruikt, zal in de meeste gevallen bepaalde persoonlijke gegevens vrijgeven. Persoonsgegevens worden verwerkt in de mate dat dit noodzakelijk is voor de goede werking van de Website. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen ons, waaronder voor statistische doeleinden. We hebben alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden.

Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens verwijzen we jou graag naar onze Privacyverklaring. Lees ze maar eens; het is een aanrader!

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze Website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde wij zelf en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze Website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.

Tag lines, logo(s), kleurencombinatie en iedere handelsnaam die wij zelf gebruiken op onze Website worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht.  Wij vragen dan ook onze Bezoekers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

De Bezoeker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van ons of van enige andere partij. Indien de Bezoeker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan ons. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Bezoeker.

8. OVERIGE BEPALINGEN

Wij behouden de vrijheid om de Website te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Bezoeker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze voorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze voorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Deze voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.  In geval van enig geschil omtrent de interpretatie van deze voorwaarden wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

Scroll to top